Medijski center

SPOROČILA ZA JAVNOST

Pogoji in pravila nagradne igre »S kolesom na MOS!«

1. Splošne določbe
Organizator nagradne igre »S kolesom na MOS!« (v nadaljevanju nagradna igra) je Celjski sejem, d.d., Dečkova cesta 1, 3000 Celje. Nagradna igra poteka v času trajanja sejma MOS od dne 14. 9. 2022 do vključno 18. 9. 2022 do 16.00 ure na sejmišču Celjskega sejma. Namen nagradne igre je podelitev treh glavnih in več praktičnih nagrad ter pridobivanje kontaktov za potrebe trženjskega komuniciranja.

2. Pogoji za sodelovanje v nagradni igri
V nagradni igri lahko sodelujejo vse fizične osebe, tako rezidenti kot nerezidenti Slovenije, ki so kupili vstopnico za sejem MOS. Udeleženci nagradne igre ta pravila sodelovanja sprejmejo in so jih dolžni upoštevati. Pravila so objavljena na spletni strani www.ce-sejem.si. V nagradni igri lahko vsak posameznik sodeluje le enkrat. V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki so zaposlene pri organizatorju in njegovih odvisnih družbah. Enako velja tudi za njihove ožje družinske člane (starši, stari starši, bratje, sestre in otroci).

3. Način sodelovanja in pravila
Pri nakupu vstopnice za sejem MOS, kupec dobi kupon za sodelovanje v nagradni igri. Kupec odgovori na zastavljeno nagradno vprašanje in izpolni podatke na kuponu (ime in priimek, elektronski naslov oz. poštni naslov, če udeleženec nagradne igre nima elektronskega naslova). Izpolnjeni kupon odda v škatlo, ki bo v atriju sejmišča. Nagrade bodo podeljene izžrebancem, ki bodo pravilno odgovorili na zastavljeno nagradno vprašanje in v celoti izpolnili kupon. Vsak udeleženec lahko v času trajanja nagradne igre izpolni samo en kupon.

V žreb bodo vključeni vsi sodelujoči, ki izpolnjujejo pogoje za sodelovanje v nagradni igri. Sodelujoči se strinjajo s sodelovanjem v nagradni igri pod pogoji, navedenimi v teh pravilih.

2-članska komisija, ki jo sestavljata predstavnika organizatorja, o žrebanju vodi zapisnik, ki vsebuje vse ključne podatke o poteku žreba. Žrebanje je dokončno, pritožba ni možna. Organizator si pridružuje pravico, da sodelujoče, ki ne delujejo v skladu s pravili in pogoji sodelovanja, trajno izloči iz sodelovanja v nagradni igri.

Izžrebani nagrajenec mora na poziv organizatorja za prevzem nagrade posredovati:
• ime in priimek, ulica, hišna številka, poštna številka in pošta, datum rojstva,
• telefonsko številko,
• davčno številko ter davčno izpostavo.

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če:
• se izžrebanec ne odzove pravočasno na obvestilo o žrebu,
• se pojavi dvom o istovetnosti podatkov udeleženca,
• se ugotovi, da je udeleženec sodeloval v nagradni igri v nasprotju s temi pravili in pogoji,
• nagrajenec pred prevzemom nagrade ne predloži davčne številke.

4. Nagrade in prevzem nagrad
Organizator bo podelil tri glavne nagrade in več kot dvajset manjših praktičnih nagrad.

Glavne nagrade:
• ZLOŽLJIVO E-KOLO ECONO NAVIS S9 v vrednosti 1.163,90 eur
• GORSKO KOLO SCOTT ASPECT 960 v vrednosti 729,00 eur
• ŽENSKO KLASIČNO MESTNO KOLO PUCH HANDS UP v vrednosti 549,00 eur

Manjše praktične nagrade, katerih vrednost ne presega 42,00 eur:
• 1x BREZPLAČEN VIKEND NAJEM DVEH E-KOLES
• 10x PREMIUM LETNE NAROČNINE sistema Kolesce
• 5x KLJUČAVNICA Kryptonite Keper 556
• 5x KOLESARSKI ŠTEVEC Sigma BC 5.16

Žrebanje praktičnih nagrad bo izvedeno vsak dan (od 14. do 17. 9. 2022) na javnem žrebanju na sejmu MOS ob 17.00 uri v atriju sejmišča Celjskega sejma (v bobnu bodo kuponi, oddani na dan žrebanja), razen 18. 9. 2022, ko bo žrebanje glavnih nagrad ob 15.30 uri (ko bodo v bobnu vsi kuponi, ki smo jih zbrali vse dni sejma). Nagrajenci bodo obveščeni po elektronski pošti ali po pošti. Nagrajenci se morajo odzvati do vključno 30. 9. 2022, v nasprotnem primeru bo organizator štel, da se nagrajenec izrecno odpoveduje nagradi. V takem primeru je organizator prost vseh obveznosti do teh nagrajencev. V organizatorjevi presoji je, da se odloči, ali bo tako nagrado podelil komu drugemu ali ne. Organizator ima pravico zahtevati, da nagrajenec pred prevzemom nagrade izkaže svojo istovetnost z veljavnim osebnim dokumentom. Prevzem nagrade se lahko izvede neposredno po žrebanju, če je nagrajenec prisoten na sejmišču. Sicer bo organizator predal nagrado nagrajencu na sedežu organizatorja nagradne igre. Denarno izplačilo nagrad ni mogoče, nagrada ni prenosljiva na tretjo osebo, prav tako ni mogoča zamenjava nagrade.

Izžrebanec lahko odkloni prevzem nagrade. Če izžrebanec sprejem nagrade odkloni, se šteje, da nagrade ne želi sprejeti ter je tako organizator v razmerju do izžrebanca prost vseh obveznosti po pravilih te nagradne igre. Hkrati organizator pridobi pravico razpolaganja z nagrado v kakršen koli drug namen. Nagrad ni možno zamenjati ali izplačati v gotovini.

5. Akontacija dohodnine
Organizator bo od vrednosti nagrade, ki presega vrednost 42,00 eur, odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. V skladu z zakonom o davčnem postopku je prejemnik nagrade dolžan pred prejemom nagrade predložiti tudi svojo davčno številko. V kolikor podatka o davčni številki ne dostavi, se nagrada ne podeli. Nagrada bo obdavčena v skladu z Zakonom o dohodnini (organizator igre bo obračunal in odvedel akontacijo dohodnine v skladu s predpisi). Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme nagrajenca. Vrednost nagrad ne predstavlja doseženi dohodek (davčno osnovo) v skladu s 108. členom Zakona o dohodnini.

7. Varovanje osebnih podatkov
S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci nagradne igre dovolijo organizatorju objavo foto in video materiala na spletni strani organizatorja in na njegovih profilih na socialnih omrežjih. Podatki o nagrajencu bodo trajno izbrisani v 90 dneh po preteku nagradne igre.

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci nagradne igre dovolijo organizatorju zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov za namen izvedbe nagradne igre. Prav tako udeleženci dovolijo organizatorju uporabo elektronskih naslovov, ki so jih navedli na kuponu za nagradno igro, za obveščanje o storitvah in dogodkih organizatorja nagradne igre do preklica oz. odjave. Ti podatki so: ime, priimek, elektronski naslov. Organizator se zavezuje, da bo s posredovanimi podatki upravljal in jih varoval v skladu z Splošno Uredbo o varstvu osebnih podatkov in veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Udeležencu pripadajo vse pravice skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot, Ur. l. RS, št.20/98 do 86/2009) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR).

Podatki ne bodo posredovani neupravičeni tretji osebi ali kakorkoli drugače zlorabljeni. Sodelujoči v nagradni igri lahko kadarkoli med trajanjem nagradne igre zahtevajo vpogled, prepis, popravek, blokiranje ali izbris svojih osebnih podatkov, ki so jih posredovali v okviru te nagradne igre. Zahteva se posreduje na naslov: [email protected]. V primeru podaje zahteve za blokiranje ali izbris podatkov pred zaključkom nagradne igre sodelujoči ne bodo več vključeni v nagradno igro. Kakršnakoli vprašanja, ki se nanašajo varstvo osebnih podatkov in na nagradno igro, se lahko sporočijo organizatorju na elektronski naslov: [email protected]. Ta pravila veljajo od dneva sprejetja dalje, to je od 2. 9. 2022, in so v času nagradne igre na vpogled udeležencem na spletni strani organizatorja www.ce-sejem.si.

8. Končne določbe
Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil in se zavezuje, da bo na primeren način in na primernem mestu uporabnike obvestil o vsaki spremembi pravil. Pritožbe in reklamacije v zvezi z nagradno igro lahko udeleženci pošljejo na naslov [email protected]. V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradno igro, je pristojno stvarno pristojno sodišče v Celju.

Hvala za oddano vlogo!

Hvala za oddano povpraševanje!

Odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.