Medijski center

SPOROČILA ZA JAVNOST

Zaključek SEEnergy 2024

Mednarodna zelena konferenca, ki smo jo vsi čakali – SEEnergy 2024 postregel z novimi rešitvami in uspešnimi praksami za zeleni prehod JV EVROPE!

Z uspešnim zaključkom mednarodne energetske konference SEEnergy, ki je potekala od 15. do 17. maja na Celjskem sejmu, smo skupaj odprli vrata novim izzivom in priložnostim na področju energetike.

S ponosom oznanjamo, da smo gostili okoli 600 obiskovalcev, 86 vplivnih govorcev, 10 tematskih sklopov in 20 inovativnih razstavljavcev, ki so skupaj ustvarili nepozaben dogodek. Ta konferenca je več kot le srečanje strokovnjakov – je gibanje, ki spodbuja prepotrebne spremembe in premika meje v energetskem sektorju.

Konferenca je ponudila vpogled v različne oblike energetskih rešitev, ki ne le vodijo k globalnemu zelenemu prehodu, temveč so tudi finančno ugodne in prilagojene tako podjetjem kot tudi industriji.

 

BOGAT PROGRAM

Tridnevna konferenca je bila razdeljena na 10 večjih sklopov, od katerih jih je bila polovica namenjena industriji in drugim večjim porabnikom energije. Poglejmo si nekaj najbolj izstopajočih tematik:

  1. Digitalizacija v energetiki

Razprava o vlogi digitalnih rešitev v modernem prenosnem elektroenergetskem omrežju in distribuciji energije.

  1. Vetrna energija

Predstavitve ciljev, določil in tehnologij vetrnih elektrarn ter panelna razprava z vodilnimi strokovnjaki.

  1. Zajem in priprava CO2

Razprava o inovativnih pristopih k zajemu in uporabi ogljikovega dioksida v industriji.

  1. Vodik kot okolju prijazen nosilec energije

Pregled tehnoloških inovacij ter finančnih spodbud za uporabo vodika v energetskem sektorju.

  1. Sončna energija

Predstavitev zakonodajnih novosti in inovativnih rešitev na področju fotovoltaike ter panelna razprava o izkoriščanju sončne energije v JV Evropi.

  1. Financiranje energetskih projektov

Predstavitev različnih finančnih mehanizmov in spodbud za zeleni energetski prehod.

  1. Toplotne črpalke in plitva geotermalna energija

Razprava o uporabi toplotnih črpalk in geotermalne energije kot trajnostne rešitve za ogrevanje in hlajenje.

  1. Evolucija politik za zeleni prehod

Ministrska razprava o spremembah in trendih v nacionalnih energetskih in okoljskih politikah.

  1. Razogljičenje Jugovzhodne Evrope

Razprava o prehodu na nizkoogljično družbo v državah nečlanicah EU v JV Evropi.

  1. Vloga jedrske energije pri zelenem prehodu

Panelna razprava o vlogi jedrske energije v doseganju ciljev zelenega prehoda ter predstavitev primerov iz prakse.

PODROBNEJE O DOGAJANJU NA KONFERENCI SEENERGY

V SREDO, 15. 5. 2024,  smo se v 1. sklopu v MODRI DVORANI 1 osredotočili na digitalizacijo v energetiki, predstavili smo rešitve za znižanje stroškov omrežnine ter se dotaknili novega obračuna omrežnine, ki je začel veljati 1. julija lani. Digitalizacija v energetiki prinaša številne prednosti, kot so izboljšano usposabljanje zaposlenih z uporabo razširjene resničnosti (AR) in dronov, boljše upravljanje in varnost omrežij ter učinkovitejša raba energije s hranilniki, ki omogočajo shranjevanje in sezonsko porabo energije. Povezovanje različnih sistemov omogoča preprečevanje preobremenitev in optimizacijo proizvodnje in distribucije energije iz sončnih elektrarn. Razvoj neodvisnih aplikacij in novih tehnologij prispeva k stabilnosti omrežja in boljši prilagodljivosti na nove tržne potrebe, kar bo v prihodnosti ključnega pomena za stabilno in učinkovito energetsko oskrbo.

V Modri dvorani 1 je potekala tudi konferenca na temo vetrne energije, kjer so strokovnjaki predstavili cilje, določila in spodbude za vetrne elektrarne v Sloveniji, razkrili mite in resnice o vetrnih elektrarnah ter delili hrvaške izkušnje na tem področju. Predstavitve so vključevale najnovejše tehnologije za izrabo vetrne energije in izkušnje EDF pri razvoju vetrnih elektrarn v Evropi. Dogodek se je zaključil s panelno razpravo, kjer so govorci razpravljali o tem, kako lahko Slovenija prilagodi tuje dobre prakse za gradnjo vetrnih elektrarn.

Prvi sklop, ki je potekal v Modri dvorani 2, je obravnaval zajem in pripravo CO2, kar je bilo še posebej zanimivo za podjetja, ki upravljajo naprave z dovoljenji za izpuščanje toplogrednih plinov, kot tudi za ostale, kjer v proizvodnih procesih nastajajo emisije CO2. Na konferenci o zajemu in pripravi CO2 v industriji so strokovnjaki delili dragocene uvide o pomembnosti zajema in priprave CO2 ter implementaciji teh konceptov v realnem okolju industrije. Predstavljeni so bili tudi inovativni pristopi za doseganje neto ničelnih emisij CO2, vključno s storitvijo ZeCarb in tehnologijami separacije CO2 ter nadaljnje sinteze, ki so postavili temelje za prihodnje ukrepe v boju proti podnebnim spremembam.

Prvi dan v Modri dvorani 2 je zaključil sklop o vodiku kot okolju prijaznem nosilcu energije, kjer smo razpravljali o njegovem potencialnem doprinosu k doseganju evropskih klimatskih in energetskih ciljev. Predstavili so širok spekter tem, ki zajemajo uporabo vodika za doseganje evropskih klimatskih in energetskih ciljev, vlogo energetskih politik pri podpori vodikovim tehnologijam, priložnosti in izzive, povezane z vodikom, ter razpravljali o proizvodnji vodika, operacijah brez emisij s čistim vodikom in uporabi vodika v proizvodnih procesih, kot je proizvodnja stekla. Konferenca je nudila izjemno priložnost za razpravo o vlogi vodika pri ustvarjanju bolj trajnostne in energetsko učinkovite prihodnosti.

V ČETRTEK, 16. 5. 2024, smo se v 1. sklopu dneva v Modri dvorani 1 posvetili prihodnosti lokalnih skupnosti v nizkoogljični družbi, predstavljeni so bili ključni izzivi in primeri dobrih praks. Govorci so obravnavali vprašanja, povezana z vključevanjem javnega sektorja, gospodinjstev in podjetij v lokalne energetske zadruge, tveganja pri izvajanju skupnostne samooskrbe z električno energijo ter pravne dileme in pasti izvedbe projektov. Poleg tega je bila predstavljena tudi mreža Energy Cities, kar je dodatno obogatilo razpravo o izzivih in priložnostih lokalnih skupnosti pri prehodu v nizkoogljično družbo.

 V 2. sklopu dneva smo se dotaknili financiranja energetskih projektov so bili predstavljeni različni vidiki in možnosti financiranja za prehod v trajnostno energetiko. Govorci so zajeli teme, kot so vloga Evropske investicijske banke pri financiranju energetskih projektov, načrtovani razpisi Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport za spodbujanje zelenega energetskega prehoda, mehanizmi za spodbujanje investicij v obnovljive vire energije ter finančne spodbude Eko sklada za poslovne subjekte. Poseben poudarek je bil namenjen tudi praktičnim primerom, kot sta Sončna skupnost Ajdovščina in oblikovanje samooskrbne skupnosti v praksi, kar je prispevalo k boljšemu razumevanju možnosti in izzivov v financiranju trajnostnih energetskih projektov.

Na 1. sklopu predavanj o izkoriščanju sončne energije v JV Evropi, ki je potekal v Modri dvorani 2, so bili predstavljeni aktualni izzivi in inovacije na področju solarne tehnologije. Govorci so osvetlili zakonodajne novosti v fotovoltaični industriji, razpravljali o ekonomski izvedljivosti gradnje sončnih elektrarn, predstavili storitve za končne odjemalce ter najnovejše tehnologije za upravljanje in varnost fotovoltaičnih sistemov. Poseben poudarek je bil namenjen tudi predstavitvi naprednih rešitev za zeleno prihodnost, kot so SolarEdge ONE Energy Management System in Huawei Fusionsolar Smart PV, ter analizi ambicioznosti Nacionalnih energetskih in podnebnih načrtov v JV Evropi. Konferenca je prispevala k razpravi o tem, kako učinkovito izkoristiti potencial sončne energije v regiji ter o njeni vlogi pri prehodu v trajnostno energetiko.

V 2. sklopu v Modri dvorani 2 so bili predstavljeni najnovejši trendi in tehnološki razvoj na področju geotermalnih toplotnih črpalk v Evropi ter raba plitve geotermalne energije v Sloveniji. Govorci so osvetlili pomen raziskovanja plitve geotermalne energije za trajnostne rešitve v industriji in urbanizmu ter njeno integracijo v energijske sisteme. Posebna pozornost je bila namenjena tudi uporabi geotermalnih toplotnih črpalk kot vsestranske energetske rešitve za hišne in komercialne projekte ter zelenemu prehodu s toplotnimi črpalkami zrak-voda. Konferenca je tako prispevala k širjenju znanja in razpravi o pomembnosti in perspektivah uporabe geotermalne energije za trajnostno gospodarstvo.

V PETEK, 17. 5. 2024, zadnji dan konference SEEnergy, je potekala živahna ministrska razprava o evoluciji politik in posodobitvi Nacionalnih energetskih in podnebnih načrtov (NEPN) v JV Evropi. V uvodnem nagovoru je minister za okolje, podnebje in energijo RS, mag. Bojan Kumer, osvetlil ključne cilje ter poudaril nujnost sodelovanja med državami članicami EU. Sledil je zanimiv panel, kjer so ministri za energetiko in okolje iz držav članic EU iz JV Evrope delili svoja stališča in izkušnje. Pomembni poudarki so bili na spreminjanju izzivov v priložnosti ter vlogi, ki jo ima regija pri doseganju ambicioznih podnebnih ciljev. V razpravi so sodelovali ugledni govorniki, med njimi državni sekretarji, veleposlaniki ter drugi visoki predstavniki in držav JV Evrope.

Razogljičenje Jugovzhodne Evrope je bila še ena ključna tema konference, ki je bila obravnavana v drugem panelu. Direktor Energy Community, Arthur Lorkowski, je uvodoma osvetlil izzive in priložnosti razogljičenja v regiji. Ministri za energetiko in okolje iz držav nečlanic EU iz JV Evrope so nato delili svoje stališče ter predstavili ukrepe in načrte za zmanjšanje ogljičnih izpustov. Razprava je zajela različne vidike, vključno z ekonomskimi, političnimi in tehnološkimi vidiki prehoda v trajnostno energetiko. Sodelujoči so se strinjali, da je sodelovanje med državami ključno za uspešno izvajanje in dosego ciljev razogljičenja v regiji. Konferenca je tako omogočila konstruktivno izmenjavo mnenj ter krepitev partnerstev med državami za skupno reševanje podnebnih izzivov.

Vzporedno z ministrskimi razpravami so potekale tudi strokovne razprave o vlogi jedrske energije pri zelenem prehodu. V panelni razpravi so sodelovali priznani strokovnjaki na področju jedrske energije, ki so delili svoje izkušnje in vpoglede. Generalni direktor GEN energija, dr. Dejan Paravan, je izpostavil pomen jedrske energije kot trajnostne in zanesljive možnosti za proizvodnjo električne energije brez emisij ogljikovega dioksida. Strokovnjaki so razpravljali o različnih vidikih jedrske energije, vključno z njenim vplivom na zeleni prehod, tehnološkimi in varnostnimi vidiki ter možnostmi za razvoj inovativnih rešitev. Sledile so predstavitve praktičnih primerov, med katerimi je bila izpostavljena gradnja odlagališča NSRAO Vrbina, ki predstavlja pomemben korak k trajnostnemu ravnanju z radioaktivnimi odpadki. Zadnji dve predstavitvi pa sta se osredotočili na tehnološke in strateške vidike jedrske energije ter poudarili pomen njenega vpliva na doseganje (skoraj) ničelnih ogljikovih izpustov.

 

RAZISKOVANJE, POVEZOVANJE, INOVIRANJE – SKUPAJ GRADIMO TRAJNOSTNO ENERGETSKO PRIHODNOST

Udeleženci so imeli vse dni po predavanjih priložnost raziskati razstavne prostore, se povezati z drugimi strokovnjaki ter v sproščenem vzdušju izmenjati mnenja in izkušnje. Dogodek je bil enkratna priložnost za mreženje in tkanje novih poslovnih vezi.

Zahvaljujemo se vsem udeležencem, predavateljem in partnerjem za njihov prispevek k bogatemu programu in izmenjavi idej ter izkušenj.

Skupaj smo ustvarili navdihujoče okolje, ki je spodbudilo razpravo o ključnih izzivih in možnostih na področju energetskega sektorja. Veselimo se nadaljnjega sodelovanja in izmenjave idej v prihodnosti ter verjamemo, da bomo skupaj soustvarjali bolj trajnostno in učinkovito energetsko prihodnost v JV Evropi.

SEEnergy se za letos poslavlja, vas pa vabimo k ogledu utrinkov na naši uradni spletni strani in družbenih omrežjih Celjskega sejma.

 

VZTRAJAJMO NA ZELENI POTI V TRAJNOSTNI JUTRI!

Hvala za oddano vlogo!

Hvala za oddano povpraševanje!

Odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.